الحيوي هبة الله صديق Follow DashHebatallah
H e b a t a l l a h !

Owner


Assalamualaikum =)
هبة الله

Tagboard

⊰HOVER ME!⊱
Assalamualaikum ^^
Ruang chat :)
- Khas untuk Sodiq
- Sila gunakan BMT (Bahasa Melayu Tinggi)
- Syukran ^_^
5A UPSR
Menunaikan Haji ^^
UPKK (Y)
Skins by: IlliShuhada
Basecode : PikaChan
Best viewed in Mozilla and Google Chrome
Adalah haram untuk buka page source dan mencuri code di sini =) Please make your own... =)

Online:
Of:
Owner: Hebatallah
Theme: Pastel Kitten
Followers: +40

Ya Allah ...

Ya Allah !!!

Don't let me die Unless You are satisfied with me...
Don't let me die Unless the strength of my Iman (faith) is what You want it to be...
Don't let me die Unless my heart is ever so clean...
Don't let me die Unless You are happy with me...
Don't let me die Unless everyone that I may have hurt has forgiven me...